Registracija novog korisnika


 • 1 Opšti uslovi za korištenje usluga Registra zaloga
 • 2 Sistemski zahtjevi
 • 3 Podaci o korisniku
 • 4 Podaci o računu
 • 5 Potvrda


KORAK 1    Opšti uslovi za korištenje usluga Registra zaloga

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠTENJE USLUGA REGISTRA ZALOGA 1. Prihvatanjem ovih Opštih uslova, postaje se Vlasnik korisničkog računa kod Registra zaloga i stiču sva prava i obaveze Vlasnika korisničkog računa sadržane u Okvirnom Zakonu o zalozima ("Službeni glasnik BiH" broj 28/04, u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim aktima donešenim na osnovu Zakona i ovim Opštim uslovima.

 2. Otvaranjem Korisničkog računa kod Registra zaloga (u daljem tekstu: Registar) Vlasnik korisničkog računa (u daljem tekstu: Vlasnik) dobija pristup uslugama Registra, što podrazumijeva sljedeće:
  1. Upotreba korisničkog računa;
  2. on – line obavljanje registracija i promjena registracija;
  3. on – line pretraživanje baze podataka Registra;
  4. izdavanje Izvoda iz Registra zaloga (IRZ) od strane Registra u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima;
  5. vođenje stanja na Vlasnikovom računu kod Registra i uvid Vlasniku u saldo računa u svako doba;
  6. Pomoć Vlasniku u radno vrijeme Registra putem “Help desk“- a Registra.

 3. Registar će Vlasniku zaračunati i naplatiti naknadu za pružanje svake pojedinačne usluge u visini i na način određen podzakonskim aktima.

 4. Prilikom otvaranja računa Vlasnik je obavezan unaprijed uplatiti depozit na račun Registra, u iznosu koji ne može biti manji od iznosa utvrđenog podzakonskim aktima.

 5. Registar će naknadu za svaku pojedinačnu uslugu koja je pružena Vlasniku automatski odbiti od ukupnog iznosa uplaćenog depozita;

 6. Nikakve kamate se ne obračunavaju niti isplaćaju na depozit koji Vlasnik uplati na račun Registra;

 7. Registar nije obavezan pružiti uslugu iz tačke 0 ukoliko na Vlasnikovom korisničkom računu nema dovoljno sredstava za plaćanje tražene usluge;

 8. Registar nije odgovoran za:
  1. tačnost podataka koje korištenjem Korisničkog računa unosi Vlasnik;
  2. Štetu uzrokovanu:
   • Pogrešnim, nezakonitim ili prevarnim korištenjem bilo kakvih informacija dobivenih iz Registra;
   • Pogrešnim, nezakonitim ili prevarnim korištenjem IRZ-ova koje izdaje Registar ili Javni davalac usluge (JDU);
   • Upotrebom informacija dobijenih iz baze podataka Registra u bilo koje svrhe van onih predviđenih zakonom i podzakonskim aktima;
   • Svakim korištenjem Registra što podrazumijeva unošenje, izmjenu, pretraživanje i brisanje podataka u bazi podataka Registra;
   • Povredom sigurnosnih mjera od strane Vlasnika ili drugih korisnika.

  3. Nemogućnost pristupa Registru izazvanu tehhničkim problemima na opremi koja nije u sklopu Registra (npr. telefonske linije i druga telekomunikaciona oprema)
  4. Radnje koje poduzimaju treća lica koja je Vlasnik ovlastio da kao posrednici pristupaju Registru u ime i za račun Vlasnika i koriste usluge Registra u ime i za račun Vlasnika.
  5. Radnje koje poduzima Vlasnik kao posrednik za treća lica i koristi usluge Registra u svoje ime a za račun trećih lica od kojih je ovlašten.

 9. Vlasnik je obavezan koristiti Registar u skladu sa njegovom svrhom i na način predviđen zakonom, podzakonskim aktima donešenim na osnovu Zakona i ovim Opštim uslovima.

 10. Vlasnik izričito izjavljuje da ima dovoljno znanja o transakcijama koje se unose u Registar i da lica koja je ovlastio da obavljaju transakcije u Registru imaju potreban stepen obučenosti za korištenje usluga Registra;

 11. Samo Vlasnik može otvoriti podračun svog korisničkog računa (u daljem tekstu: podračun).

 12. Vlasnik može ovlastiti pojedina fizička lica za obavljanje transakcija vezanih i za korištenje korisničkog računa i za korištenje podračuna.

 13. Vlasnik odgovara za:
  1. Istinitost (materijalnu tačnost) podataka koje unosi u bazu podataka Registra;
  2. Pogrešno korištenje baze podataka Registra;
  3. Zloupotrebu potvrda koje izdaje Registar;
  4. Upotrebu potvrda koje izdaje Registar u svrhe van onih predviđenih zakonom i podzakonskim aktima;
  5. Zloupotrebu podataka dobijenih iz baze podataka Registra;
  6. Upotrebu podataka dobijenih iz baze podataka Registra u svrhe van onih predviđenih zakonom i Pravilnikom o zalaganju;
  7. Svako korištenje Registra što podrazumijeva ali se ne ograničava na unošenje, izmjenu, pretraživanje i brisanje podataka u bazi podataka Registra koje je u suprotnosti sa zakonom i Pravilnikom o zalaganju;
  8. Svako korištenje Registra što podrazumijeva, ali se ne ograničava na unošenje, izmjenu, pretraživanje i brisanje podataka u bazi podataka Registra koje nije u skladu sa svrhom zbog kojeg je pristup bazi podataka Registra omogućen.
  9. Povredu sigurnosti Registra;
  10. Radnje trećih lica koje je ovlastio da kao posrednici koriste usluge Registra u ime Vlasnika.

 14. Ukoliko postoji jedan ili više slučajeva odgovornosti Vlasnika navedenih u prethodnoj tački, Vlasnik je odgovoran za pričinjenu štetu u skladu sa opštim pravilima odgovornosti za štetu.

 15. Prilikom korištenja usluga Registra, Vlasnik je obavezan poštivati sigurnosne mjere što podrazumijeva da Vlasnik snosi potpunu odgovornost za:
  1. Sigurnost lozinke (password), korisničkog imena (username) i PIN-a (zajednički nazvani u daljem tekstu: Kodovi) uključujući redovnu promjenu PIN-a po volji Vlasnika;
  2. upotrebu Kodova, kako ovlaštenu, tako i neovlaštenu;
  3. zloupotrebu Kodova, kako od strane Vlasnika, tako i od strane trećih lica.

 16. Registar može jednostrano mijenjati sigurnosne mjere i uvoditi dodatnu sigurnosnu opremu u cilju bolje zaštite Sistema registra zaloga (SRZ) i korisnika Registra.

 17. Vlasnik je izričito saglasan da snosi pripadajuće troškove koji se odnose na promjene mjera sigurnosti ili uvođenje dodatne opreme koji su nastali nakon otvaranja korisničkog računa.

 18. Vlasnik i od njega ovlašteni korisnici ne mogu:
  1. namjerno ili nenamjerno otkrivati ili na drugi način učiniti Kodove dostupnima neovlaštenim licima;
  2. namjerno ili nenamjerno omogućiti neovlaštenim licima da se koriste Kodovima;
  3. otkriti detalje sigurnosnog sistema registra, što se odnosi na kompjutersku opremu i Kodove;
  4. poduzimati radnje koje bi mogle dovesti do netačnosti ili uništenja informacija dobivenih iz Registra ili kompjuterskih programa, kao i radnji koje bi ih mogle učiniti bez smisla, neupotrebljivima ili bez učinka;
  5. mijenjati izgled ili sadržaj na ekranu prikazanih ili odštampanih podataka učitanih iz baze podataka Registra, ili IRZ-a dobivenog iz Registra i koristiti ili distribuirati ove informacije.

 19. Vlasnik može otkazati svoj korisnički račun iz bilo kojeg razloga dostavljanjem Registru pismene obavijesti o zatvaranju računa. Obavijest se dostavlja preporučenom poštom ili na drugi način koji uključuje ličnu dostavu. Račun se smatra zatvorenim danom kada Registar primi obavijest o zatvaranju računa te kada se u SRZ-u račun deaktivira;

 20. U slučaju povrede tačaka 13 i 15 ovih Opštih uslova od strane Vlasnika, Registar ima pravo zatvoriti korisnički račun i poduzeti druge mjere u skladu sa Zakonom ili podzakonskim aktima donešenim na osnovu Zakona.

 21. U slučaju zatvaranja korisničkog računa, Registar je obavezan vratiti Vlasniku neutrošeni iznos depozita za naknade usluga u skladu sa posebnim uputstvom koji uređuje ovo pitanje.

 22. Vlasnik ne može vršiti nikakve transakcije u vezi novca na korisničkom računu Registra (povlačenje sredstava, prebacivanje sredstava drugom korisniku i sl.).

 23. Korisnički račun će biti otvoren nakon što Vlasnik:
  1. odštampa i potpiše ove Opšte uslove;
  2. priloži kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji izdatog od strane nadležne porezne uprave ukoliko se radi o pravnom licu ili kopiju lične/osobne karte ukoliko se radi o fizičkom licu;
  3. dostavi Registru poštom jedan primjerak potpisanih Opštih uslova i dokumenta iz podtačke b) ove tačke;
  4. plati depozit iz tačke 4. ovih Opštih uslova u skladu sa podzakonskim aktima.

 24. Vlasnik izričito izjavljuje da je pročitao ove Opšte uslove, te da ih je u potpunosti razumio i prihvatio.

KORAK 2    Hardverski i softverski zahtjevi

Hardverski i softverski zahtjevi


Preporučena minimalna kompjuterska infrastruktura

Internet brzina 2 mbps

Windows ®  PC - Pentium ili noviji procesor, 2 GB RAM

 

Pretraživač ili operativni sistem
Preporučeno je da se koriste novije verzije pretraživača, nije preporučeno koristiti beta verzije.
Ovo je lista operativnih sistema i pretraživača na kojima je aplikacija testirana.

 

 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

 

Pretraživač

·           Firefox zadnja verzija

·           Google Chrome zadnja verzija (preporučeni pretraživač)

·           Edge zadnja verzija

Apple Mac OS 10.9, 10.10, 10.11

Pretraživač

·           Firefox zadnja verzija

·           Google Chrome zadnja verzija (preporučeni pretraživač)

Linux Ubuntu 14.04

Pretraživač

·           Firefox zadnja verzija

  Android and IOS pretraživači

Monitor  
Rezolucija i dimenzije monitora mogu uticati na prikaz stranica u aplikaciji. Aplikacija je dizajnirana za rezoluciju 1024x768 pixela - standardnu rezoluciju za monitore od 17". Ako je vaš monitor manjih dimenzija, vjerovatno će se pojaviti scrollbar. Koristite scrollbar da vidite sve dijelove aplikacije.

Ostali zahtjevi
Da biste u potpunosti koristili sve funkcionalnosti neophodno je da instalirate: Adobe Reader (
www.adobe.com ) na vaš kompjuter, verzija 10 ili novija.

 

 

 KORAK 3    Podaci o korisniku
KORAK 4    Info o glavnom računu
Novi korisnik uspješno upisan u Registar zaloga.

Sljedeći korak